Algemene voorwaarden

I. Identificatie

Beoogo is een informatica-dienst u ter beschikking gesteld door een Zorgverstrekker. Deze dienst laat u meer bepaald toe om medische afspraken te beheren en toegang te bekomen tot andere online diensten voorgesteld door de zorgverstrekker.

De dienst Beoogo wordt beheerd door de BVBA Beoogo, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel (België), Konkelstraat 105, ingeschreven in de KBO onder nr. 0669.888.829.

https://www.beoogo.com
Email: info@beoogo.com

De BVBA Beoogo is geen zorgverstrekker en verleent geen enkele medische dienst. Haar rol is uitsluitend technisch.

Verzoeken om bijstand moeten bij voorrang aan de Zorgverstrekker worden gericht.

II. Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Definities

1.a.
Beoogo : de BVBA Beoogo zoals hiervoor gedefinieerd.
1.b.
Medewerker : de medewerkers van de Cliënt – in dienstverband of zelfstandig, een fysische of rechtspersoon – die toegang hebben tot het Platform ;
1.c.
Account: de persoonlijke interface waarover een Gebruiker beschikt via het Platform en die hem, onder andere, toegang geeft tot zijn gegevens, zijn afspraken, het beheer van diensten...
1.d.
Overeenkomst : deze gebruiksvoorwaarden ;
1.e.
Indirecte schade : indirecte schade zijn de rechtstreekse gevolgen van directe schade en omvatten meer bepaald, zonder dat deze lijst limitatief is, elke financiële of commerciële schade, het verlies van cliënteel of spaargeld, welkdanige commerciële hinder, elke bijkomende kost of verhoging van algemene kosten, winstderving, schade aan het merkimago, uitstelling of verstoring van de planning van activiteiten, gegevensverlies en zijn gevolgen... ;
1.f.
Overmacht: behalve de gewoonlijk door de rechtspraak en de rechtsleer weerhouden omstandigheden, maken Overmacht uit: de wijziging in reglementen en wetten, brand, storm, overstroming, algemene of gedeeltelijke stakingen, met name van de postdiensten of van transport- en/of communicatiediensten, een lockdown, epidemieën, natuurrampen, terroristische daden, oorlogen, elektrische schokken, elektromagnetische schokken, onweer, de bestraling door de zon door zonuitbarstingen, de pannes van koelsystemen en informaticamateriaal, de stopzetting of vertraging van elektronische communicatienetten, virussen, informaticapiraterij, inbegrepen de aanvallen door het niet verlenen van diensten, en, meer algemeen, elke voor de Partijen onvoorzienbare gebeurtenis.
1.g.
Platform: de informaticadienst verleend door Beoogo ;
1.h.
Partij: duidt willekeurig op een der Partijen bij de Overeenkomst ;
1.i.
Partijen: de verschillende partijen bij deze Overeenkomst ;
1.j.
Patiënt: elke patiënt van een Zorgverstrekker die tegelijk de hoedanigheid van Gebruiker heeft ;
1.k.
Zorgverstrekker: professioneel uit de gezondheidszorg (geneesheer, Medisch Centrum, psycholoog, tandarts...) die het Platform ten dienste van zijn Patiënten stelt.
1.l.
Gebruiker: alle personen, in het algemeen de Patiënten van een Zorgverstrekker, maar desgevallend ook de Zorgverstrekkers en zijn medewerkers, die het Platform gebruiken.

Artikel 2. Voorwerp

2.a.
De Overeenkomst regelt de wijze waarop de Gebruiker het Platform mag gebruiken.
2.b.
Beoogo levert geen medische dienst en mengt zich niet in de relatie die bestaat tussen de Gebruiker en de Zorgverstrekker.

Artikel 3. Algemene regels

3.a.
Door het aanmaken van een Account of het gebruik van het Platform, aanvaardt de Gebruiker zonder voorbehoud de Overeenkomst.
3.b.
De Gebruikers gebruiken het Platform en de ermee verbonden diensten als goede huisvaders, met respect voor de wetten, de Overeenkomst en de goede zeden.
3.c.
Voor de essentiële aspecten van de Overeenkomst is de activiteit van Beoogo er een van hosting - en breder, een van technische dienstverlener – in de zin van artikel XII.19 §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Beoogo oefent dus a priori geen enkele controle uit over de inhoud die zij herbergt en overmaakt via het Platform.
3.d.
De Gebruiker in kwestie vrijwaart Beoogo voor elke klacht van een derde wegens een feitelijkheid (zelfs niet foutief) of inertie van de Gebruiker, desnoods door in rechte tussen te komen in een procedure, waarbij zij de zijde kiest van Beoogo en alle gerechtskosten voor schiet, inbegrepen de kosten voor een technische raadsman en een advocaat, onverminderd de mogelijkheid voor Beoogo om het herstel te vorderen van haar eventuele eigen schade. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste en actuele informatie die hij geeft bij het aanmaken of het beheer van een Account.
3.e.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn Accounts, zijn computers, zijn paswoorden en zijn internetverbinding. Het is essentieel dat de Gebruiker een ingewikkeld paswoord kiest, dit geheim houdt en de computerprogramma's die hem toelaten tot het Platform, up-to-date houdt (besturingssysteem, antivirus, navigatiesysteem...).
3.f.
Beoogo behoudt zich het recht voor de toegang tot het Platform te weigeren of een Account te sluiten indien een Gebruiker welke toepasselijke wet of welke bepaling dan ook van de Overeenkomst schendt, of nog, een abnormaal gedrag vertoont dat een normaal voorzichtig persoon niet zou vertonen in het kader van het normaal gebruik van de dienst. Desgevallend kan de weigering van toegang betrekking hebben op een specifiek IP-adres of MAC-adres.
3.g.
Beoogo zorgt naar best vermogen voor de goede werking en toegang tot het Platform, 24 uur op 24,7 dagen op 7.
3.h.
De Gebruiker begrijpt evenwel en aanvaardt dat het Platform soms tijdelijk niet toegankelijk zal zijn om technische redenen, meer bepaald bij een update of onderhoud.
3.i.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn accounts, zijn computers, zijn paswoorden en zijn internetverbinding.
3.j.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten vanuit zijn Account.
3.k.
In geval van een informaticaprobleem dat de hosting van het Platform en de daaraan verbonden bestanden hindert, zal Beoogo naar best vermogen een eerdere versie van het Platform en de bestanden herstellen. Niettemin is het de verplichting van de Gebruiker een regelmatige back-up van zijn bestanden en gegevens te maken, overeenkomstig de regels van de kunst ter zake.

Artikel 4. Specifieke regels voor Patiënten

4.a.
De Patiënten kunnen hun Account op elk ogenblik afsluiten, op eenvoudig verzoek geadresseerd aan Beoogo.
4.b.
Als een Patiënt zijn Account sluit, krijgt hij niet langer de dienstverlening via het Platform verstrekt door zijn Zorgverstrekker. Hij moet dan zijn gegevens opvragen via zijn Zorgverstrekker.
4.c.
De verzoeken om bijstand moeten worden geadresseerd aan de Zorgverstrekker. Deze laatste zal er rechtstreeks op antwoorden of zal ze laten opvolgen door Beoogo indien zij tot haar technische bevoegdheid behoren.
4.d.
De ouders van een minderjarige Patiënt zijn strafrechtelijk en burgerrechtelijk verantwoordelijk voor elke schade veroorzaakt bij het gebruik van het Platform. Zij zullen Beoogo vergoeden voor en zullen haar vrijwaren tegen elke klacht van een derde, desnoods door in rechte tussen te komen in een procedure, waarbij zij de zijde kiezen van Beoogo en alle gerechtskosten voorschieten, inbegrepen de kosten voor een technische raadsman en een advocaat, onverminderd de mogelijkheid voor Beoogo om het herstel te vorderen van haar eventuele eigen schade.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid

5.a.
Als algemene regel zijn de verplichtingen van Beoogo middelenverbintenissen.
5.b.
Beoogo wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle nadelen of schade ten gevolge van het gebruik van het internet, meer bepaald een onderbreking van de dienstverlening, een indringing van buiten af, of de aanwezigheid van virussen, pogingen tot oplichting door phishing (of andere technieken), of afwending of diefstal van informatie, of elk ander feit dat als Overmacht is gedefinieerd.
5.c.
Beoogo wijst elke verantwoordelijkheid af indien de computerinstallatie (materiaal, computerprogramma's, verbinding...) van de Gebruiker inadequaat is om met het Platform te werken. De Gebruiker moet zich nauwkeurig informeren over die comptabiliteit alvorens het Platform te gebruiken.
5.d.
Beoogo wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade van elke aard, lichamelijk of materieel, die voortkomt uit een onaangepast gebruik van de diensten van Beoogo.
5.e.
Welke dienst of welk product Beoogo ook verschaft, zij wijst elke verantwoordelijkheid af :
(i) ingeval van Indirecte Schade ;
(ii) ingeval van onvoldoende medewerking van de Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst,
(iii) ingeval van Overmacht,
(iv) ingeval van tijdelijke of lange onbeschikbaarheid van het Platform ;
5.f.
In elk geval, behalve bij lichamelijke schade of overlijden van de Gebruiker ten gevolge van een feit of nalatigheid van Beoogo, is de verantwoordelijkheid van Beoogo beperkt tot 100 euro per schadegeval.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.a.
Het Platform, zijn broncode, design, lay-out, de teksten en beelden dat het bevat, de databanken die er mee zijn verbonden (zowel de inhoud als de structuur ervan), websites die zijn verbonden met het Platform, hun broncode, hun design, lay-out, de teksten en beelden die zij bevatten, de databanken die er mee zijn verbonden (zowel de inhoud als de structuur ervan), de merken, de maatschappelijke benaming, de domeinnamen, ... van Beoogo worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Beoogo de titularis is.
6.b.
Het ter beschikking stellen van het Platform moet worden gezien als een precaire gebruikslicentie, niet exclusief en gegeven aan de Gebruiker binnen de grenzen van het normale gebruik als goede huisvader van het Platform. Die licentie brengt geen enkele overdracht mee van welkdanig recht ten voordele van de Gebruiker.
6.c.
De Gebruiker verbindt er zich toe om geen inbreuken te plegen op de eigendomsrechten en de intellectuele rechten van Beoogo op het Platform en op alle door intellectuele rechten beschermde elementen waarvan Beoogo de houder is, en verbindt er zich toe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de personen waarvoor hij verantwoordelijk is deze rechten respecteren.
6.d.
De Gebruiker mag in geen geval het geheel of een deel van de elementen beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Beoogo kopiëren, weergeven, wijzigen, overdragen, publiceren, bewerken, verdelen, verspreiden, onder licentie verlenen, doorgeven, verkopen, op welke trager dan ook, door welk middel ook, of op welke wijze dan ook exploiteren.

Artikel 7. Privacy

7.a.
Beoogo draagt zorg voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar Gebruikers, maar komt alleen tussen als onderaannemer van de Zorgverstrekker voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. De Zorgverstrekker is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de Gebruiker. Elke vraag moet dan ook rechtstreeks aan hem worden gericht.

Artikel 8. Diverse bepalingen

8.a.
Beoogo mag op elk ogenblik het Platform wijzigen en functionaliteiten toevoegen of verwijderen.
8.b.
In dat geval zal Beoogo de Gebruiker informeren over de belangrijkste wijzigingen van het Platform, ofwel per e-mail ofwel via een banner op de Account van de Gebruiker.
8.c.
De Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat elektronische stukken bewijswaarde hebben.
8.d.
De internetconnectie en het bezoek van de Gebruiker aan het platform, en de inlichtingen die de Gebruiker daarbij verstrekt, hebben bewijswaarde tussen Partijen.
8.e.
Tenzij een andersluidend schriftelijk akkoord, komen de Partijen overeen om alle andere overeenkomsten of contractuele voorwaarden uit te sluiten, inbegrepen deze die per post, per e-mail of op de achterzijde van een ander document zouden worden meegedeeld, inbegrepen deze die niet uitdrukkelijk zouden betwist zijn door Beoogo.
8.f.
Indien een deel (artikel, paragraaf, zin...) van de Overeenkomst onwettig wordt geoordeeld of ongeldig of niet toepasbaar, geheel of deels, op grond van eender welke toepasselijke wet of enige gerechtelijke beslissing, dan zal worden aangenomen dat dit deel (artikel, paragraaf, zin...) geen deel uitmaakt van de Overeenkomst, zonder dat de wettelijkheid, de geldigheid of de toepasselijkheid van de rest van de Overeenkomst daardoor aangetast wordt.
8.g.
Elke Partij zal naar best vermogen onmiddellijk te goeder trouw ter vervanging een gelijkwaardig artikel onderhandelen, dat, in de mate van het mogelijke, de economische verhouding tussen Partijen en hun intenties zoals die bleken uit het vervallen artikel zal benaderen.
8.h.
De taal van de Overeenkomst is het Frans.
8.i.
De vertalingen zijn enkel indicatief en ter informatie.
8.j.
In geval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en haar vertalingen, primeert de Franse tekst van de Overeenkomst.

Artikel 9. Toepasselijke recht en bevoegdheid

9.a.
De Partijen zullen altijd trachten de problemen die rijzen uit deze Overeenkomst in der minne te regelen.
9.b.
Als er geen akkoord kan worden bereikt zijn de Rechtbank van Brussel bevoegd voor elk geschil dat voortkomt uit de Overeenkomst.
9.c.
De procedure zal in het Frans verlopen, ongeacht de taal van het contract.
9.d.
Uitsluitend het Belgisch recht is toepasselijk voor de uitlegging en de uitvoering van de Overeenkomst.
Beoogo thumbnail Beoogo, het Belgische samenwerkingsplatform voor gezondheidswerkers
Doeltreffende communicatie en efficiënt beheer van medische praktijken en medische instellingen om meer tijd over te houden voor uw patiënten én uzelf.
Medisch beheer
BE
2.0
none