Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De BVBA Beoogo, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel (België), Konkelstraat 105, ingeschreven in de KBO onder nr. 0669.888.829 is een informaticabedrijf dat een internetplatform verstrekt dat aan Zorgverstrekkers de mogelijkheid biedt zekere diensten aan hun patiënten aan te bieden (online afspraken maken, bestelling van voorschriften, mededeling van de resultaten van medische onderzoeken ...).

Dit Privacy Charter moet worden samen gelezen met de Overeenkomst gesloten met Zorgverstrekkers.

Artikel 1. Identificatie

1.a.
BVBA Beoogo
1.b.
Adres : 1150 Brussel (België), Konkelstraat 105
1.c.
BTW BE0669.888.829
1.d.
Email : info@beoogo.com
1.e.
U vindt meer informatie over privacy op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer : http://www.privacycommission.be.

Artikel 2. Kwalificatie – instemming

2.a.
In het kader van haar gewoonlijke handelsactiviteit is Beoogo verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens van haar klanten, commerciële partners, bedienden en leveranciers.
(i) Zij behandelt deze overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
(ii) Door zijn persoonsgegevens te geven, geeft de persoon in kwestie zijn uitdrukkelijke toestemming voor de behandeling ervan overeenkomstig het huidig charter en de wettelijke bepalingen.
2.b.
Wanneer dat past in het kader van haar missie, verzamelt en behandelt Beoogo gegevens in haar hoedanigheid van onderaannemer van haar opdrachtgever, in de zin van de privacywetgeving. Artikel 8 van dit Privacy Charter is dan toepasselijk.
2.c.
In het geval voorzien in artikel 2.b. en gedetailleerd in artikel 8, is de Zorgverstrekker verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens. Beoogo vestigt zijn aandacht op de verplichtingen die op hem rusten inzake de behandeling van de gegevens inzake gezondheid, die gevoelige gegevens zijn.

Artikel 3. De verzamelde gegevens

3.a.
De volgende categorieën van gegevens kunnen worden verzameld en behandeld :
(i) Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, ...) en administratieve gegevens (verzekering, mutualiteit, ...)
(ii) Gegevens van biometrische identificatie
(iii) Eigenschappen van personen (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ...)
(iv) Samenstelling van het gezin
(v) Financiële gegevens (bankrekeningnummer, ...)
(vi) Lidmaatschapsgegevens
(vii) Opslag van medische beelden en resultaten
(viii) Data van medische consultaties in al zijn vormen
(ix) Met geneesmiddelen gevolgde behandelingen en/of ziektebeelden
(x) Commentaren en/of uitwisseling van berichten over de relatie tussen de zorgverstrekker en de patiënt

Artikel 4. Doel - Duur

4.a.
De gegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden :
(i) met het oog op het beheer van de cliënteel en de verbetering van de dienstverstrekking ;
(ii) met het oog op de facturatie en het beheer van betwistingen ;
4.b.
De gegevens worden 5 jaar bewaard na het laatste contact met de persoon in kwestie.

Artikel 5. Overdracht

5.a.
Binnen de wettelijke grenzen, en voor zover als nodig voor de goede continuïteit van haar diensten, kan Beoogo de persoonsgegevens overdragen aan onderaannemers of andere partners-ondernemingen. De persoon in kwestie geeft hierbij zijn uitdrukkelijk akkoord daarmee.
5.b.
Eventueel kan die overdracht buiten de Europese Unie gebeuren. De persoon in kwestie heeft hierbij zijn uitdrukkelijk akkoord daarmee.

Artikel 6. Categorieën van bestemmelingen

6.a.
De volgende bestemmelingen kunnen het geheel van persoonsgegevens die aan Beoogo werden toevertrouwd, behandelen :
(i) De aangestelde en dienstverleners van Beoogo ;
(ii) De persoon in kwestie zelf.

Artikel 7. Rechten van de Gebruiker

7.a.
De Gebruiker beschikt over de rechten die de wet op de behandeling van persoonsgegevens hem toekent.
7.b.
De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door Beoogo te contacteren op het volgende adres: info@beoogo.com

Artikel 8. Tussenkomst als verwerker

8.a.
In het kader van en binnen de grenzen van haar tussenkomst in de hoedanigheid van « verwerker » van de Dienstverlener in de zin van de privacywetgeving, binnen de grenzen van de Overeenkomst en de regels van de kunst, beoogt Beoogo naar best vermogen :
(i) de persoonsgegevens alleen te behandelen op gemotiveerde opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking, die een professionele zornverstrekker is, en dit ook voor wat betreft de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat waaraan Beoogo onderworpen is; in dat geval zal Beoogo de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis stellen van die juridische verplichting, voor de verwerking, behalve indien het recht in kwestie dergelijke informatie om redenen van openbaar belang verbiedt ;
(ii) er over te waken dat de personen die gerechtigd zijn persoonsgegevens te verwerken zich er toe verbinden de vertrouwelijkheid ervan te respecteren, of een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid aangaan ;
(iii) de passende maatregelen te nemen, rekening houdend met de stand van de techniek en de regels der kunst, om de veiligheid van de verwerking van de gegevens te verzekeren ;
(iv) in functie van de aard van de verwerking, de verantwoordelijke voor de verwerking te helpen, door de passende technische maatregelen en organisatie, zich, in de mate van het mogelijke, te kwijten van haar verplichting om gevolg te geven aan de verzoeken van de betrokken personen die hun rechten wensen uit te oefenen ;
(v) de verantwoordelijke voor de verwerking te helpen bij het naleven van de eventuele verplichte veiligheidsmaatregelen en kennisgeving van gegevensverlies, rekening houdend met de aard van de verwerking en de en de informatie die de onderaannemer-verwerker waarover de onderaannemer-verwerker beschikt ;
(vi) alle persoonsgegevens te verwijderen na de beëindiging van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking ervan, evenals de bestaande kopieën ervan te vernietigen, tenzij het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat de bewaring van de persoonsgegevens eist ;
(vii) alle nodige informatie ter beschikking te stellen van de verantwoordelijke voor de verwerking opdat hij de naleving van zijn verplichtingen zou kunnen aantonen, en om audits toe te laten, inbegrepen onderzoeken door de verantwoordelijke voor de verwerking of een andere onderzoeker die hij daartoe mandateerde en om bij te dragen aan die audits.
8.b.
De verantwoordelijke voor de verwerking geeft zijn toestemming om beroep te doen op onderaannemers-verwerkers in ondergeschikte rang.
8.c.
De deelname aan audits die niet tot de vaststelling van een inbreuk leiden, of uitsluitend tot de vaststelling van minimale inbreuken op de verplichtingen voorzien in huidig charter of door het toepasselijke recht, zal per uur worden gefactureerd aan de verantwoordelijke voor de verwerking.
8.d.
De verplichtingen van de onderaannemer-verwerker maken een middelenverbintenis uit, onderworpen aan de beperkingen van verantwoordelijkheid vervat in de Overeenkomst.
Beoogo thumbnail Beoogo, het Belgische samenwerkingsplatform voor gezondheidswerkers
Doeltreffende communicatie en efficiënt beheer van medische praktijken en medische instellingen om meer tijd over te houden voor uw patiënten én uzelf.
Medisch beheer
BE
2.0
none